“ แก้วแสน เรียนรู้ น่าอยู่ ยั่งยืน ”  
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.แก้วแสน
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
 
  คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
  สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) 
 
  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
  งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
  ที่สาธารณประโยชน์
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
 
   
 
 
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
 
  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง